phone 29874159mobile 27037814 mail info@osiriss.lv
OSIRISS » Informācija » Garantija

Kas ir garantija?

Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

OSIRISS ražoto datoru garantijas noteikumi

 • Šie garantijas noteikumi attiecas uz visiem OSIRISS ražotajiem datoriem, kas ir iegādāti no paša ražotāja vai tirdzniecības partneriem.
 • OSIRISS ražotajiem datoriem tiek nodrošināta garantija Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Šī garantija nemazina pircēja likumīgās tiesības, kas paredzētas attiecīgos spēkā esošos likumos.
 • OSIRISS garantē, ka dators būs darba kārtībā visa garantijas perioda laikā. Gadījumā, ja garantijas perioda laikā tiek konstatēti kādi ar ražošanas procesu vai izmantoto komponenti saistīti defekti, to remonts tiek izdarīts bez maksas.
 • Bezmaksas remontu var saņemt vienīgi uzrādot garantiju apliecinošu dokumentu kopā ar oriģinālo pavadzīmi/kases čeku.
 • OSIRISS saglabā arī tiesības defektīvā izstrādājuma remontēšanas vietā aizvietot to ar citu ekvivalentu un kvalitātes ziņā tādu pašu vai līdzīgu izstrādājumu.
 • OSIRISS neuzņemas atbildību par pastāvīgajā atmiņā esošas informācijas saglabāšanu un atjaunošanu. Par jebkuru programmatūras failu un programmu rezerves kopiju izgatavošanu un saglabāšanu pirms remonta un to atjaunošanu pēc remonta ir atbildīgs pircējs.

Garantijas periods

 • Datora garantijas periods ir norādīts garantijas kartē un ir spēkā sākot no datora iegādes datuma. Pēc garantijas termiņa beigām remonts var tikt veikts par atsevišķu samaksu.

Garantijas servisa procedūra

 • Garantijas remonts tiek izdarīts OSIRISS servisā.
 • Visas izmaksas par izstrādājuma drošu nogādāšanu OSIRISS servisu un no tā sedz pircējs.

OSIRISS garantija neattiecas uz sekojošo:

 • Jebkuras programmatūras nekorekta darbība.
 • Datora morālu novecošanu un neatbilstību atsevišķiem programmproduktiem.

Garantijas remonts nepienākas, ja bojājumus vai defektus izraisījuši šādi apstākļi:

 • Ja klients veicis detaļu periodisko pārbaudi, tehnisko apkopi, remontu un modifikāciju citā servisā.
 • Datora ekspluatācija vai darbināšana tādā veidā, kas neatbilst lietošanas pamācībās un/vai atbilstošajos lietotāja dokumentos dotajām instrukcijām (piem., nepareiza glabāšana, nomešana zemē un pārmērīgs trieciens).
 • Korozija, netīrumi vai šķidruma iekļūšana.
 • Nekvalitatīvu, kā arī tādu rezerves daļu vai izejmateriālu lietošana, kas nav saderīgi ar datoru.
 • Nelaimes gadījumi, katastrofas vai jebkurš cits iemesls ārpus OSIRISS kontroles iespējām (barošanas vai datu tīkla pārspriegumiem, plūdiem, ugunsgrēku, nepienācīgu vēdināšanu u t.t.)